Tag: สนุกเกอร์

สนุกเกอร์

สนุกเกอร์ เชื่อกันว่ามีการเริ่มเล่นกันอย่างจริงจังตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 โดยมีรากฐานของกีฬานี้มาจาก พนันกีฬา TS911H กีฬาบิลเลียด (English Billiards) มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16...